Går det att finna en gemensam nämnare för dessa två till synes oberoende fenomen?
Ja, om vi börjar med en tillbakablick några decennier i de västliga demokratiernas utveckling.

Genom att titta på statistik kan vi konstatera att de politiska partierna då hade betydligt fler medlemmar (se tabell för Sverige) vilket rimligen kan tolkas som att det medborgerliga intresset för samhället var större. En möjlig förklaring till denna utveckling är att desto rikare vi blir, desto mindre blir intresset för politik och när intresset för politik är blygsamt blir det enklare för politiker & tankesmedjor (=lobbyister) att få oss att förbise fakta och köpa känsloargument.

I mångt och mycket är situationen inte politikernas fel utan ansvaret ligger hos dig som medborgare att informera dig och ha ett granskande förhållningssätt till olika budskap. Det gäller för den nuvarande politiska situationen i både Sverige och i USA.

I Sveriges fall är det fascinerande att se hur infantila ideal nu tvingas offras på verklighetens altare.

undefined