EU-kommissionen har i rapporten "The 2015 Ageing Report" gjort en prognos för hur väl de 28 EU-staterna kommer att kunna finansiera sina pensionssystem fram till 2060. Centralt i detta försörjningssammanhang är andelen av den totala befolkningen som är sysselsatta, då det är dessa som försörjer de icke-sysselsatta, detta gäller vare sig de icke-sysselsatta är barn/ungdomar, arbetslösa eller pensionärer. Begreppet sysselsättningsgrad är smalare och tillämpas endast på en delmängd av befolkningen (t ex ålder 24-64).  

Sysselsättingsgraden sett till hela befolkningsunderlaget påverkas av pensionsålder, förväntat medellivslängd och sist men inte minst av födelsetalet vilket definieras som antalet barn per kvinna. Ett lågt födelsetal ger med tiden en ålderfördelning med hög andel gamla och liten andel unga. Födelsetalet bör vara ~2.1 för att hålla åldersfödelningen jämn (och även befolkningsmängden). Om ålderfördelningen blir skev p g a låga födelsetal så kan invandring av (unga) människor kompensera för detta. Titta på graferna nedan (källa Eurostat). Ni kan själva se att Sverige, ett av länderna med minst behov av invandring inom EU, är det med mest omfattande sådan.

undefined

Ok, så vi har endast ett ringa behov av invandring men vi kan väl ha ett intag på nuvarande nivåer ändå? Javisst, det går alldeles utmärkt om dessa kan försörja sig själva, annars blir utfallet likvärdigt med att importera pensionärer. Sveriges invandring är inte bara störst i EU-28 (justerat för folkmängd) utan den har också störst asylrelaterad andel. Då det är hela 28 stater som studeras har de som författat rapporten gjort generella antaganden, bl a att migrationstillskottet antas ha samma sysselsättningsgrad som befolkningen i övrigt (men asylrelaterad invandring har usel sysselsättningsstatistik). Modellen som använts tar inte hänsyn till detta och är därför ej tillämpbar på Sverige. Men av invandringsevangelisterna kommer den att lovordas under lång tid.